Vir: TECES, GZS, Marles hiše

Ob 30-letnici samostojne Slovenije je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila izbor najbolj prodornih gospodarskih dosežkov. Mednje je uvrstila tudi projekt Dom24h – Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno okolje, katerega partnerstvo koordinira TECES.

V TECES-u smo sodelovali že ob sami pripravi projektne ideje, kjer smo organizirali konzorcij in koordinirali oddajo projektne vloge. Izbor GZS je tako prepoznal in potrdil pomen projekta, ki v konceptualno enovito stavbo združuje tehnološke rešitve 12 slovenskih podjetij.

Projekt sledi ciljem trajnostno naravnane gradnje in hkrati zagotavlja pametno, povezljivo in do uporabnika prijazno in napredno bivalno in delovno okolje. Izbor prav tako potrjuje 20 letno sinergijsko vlogo TECES kot povezovalca podjetij in raziskovalnih organizacij v ustvarjanju prebojnih projektov.

V družbi najboljših gospodarskih dosežkov

Ob 30-letnici samostojne Slovenije je Gospodarska zbornica Slovenije postavila zunanjo fotografsko razstavo, na kateri je predstavila gospodarski napredek Slovenije v času njene samostojnosti. Ponosni smo, da je v ta cvetober prebojnih gospodarskih dosežkov uvrstila tudi projekt Dom24h – Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno okolje. Dom24h je tako na velikem panoju na ogled postavljen na ploščadi pred vhodom v stavbo GZS v Ljubljani.

Izredno nas veseli, da se je tudi na ta način prepoznal in potrdil pomen projekta, ki v konceptualno enovito stavbo združuje tehnološke rešitve 12 slovenskih podjetij. Na ta način se na eni strani zagotavlja trajnostno naravnana gradnja, na drugi pa pametno, povezljivo in do uporabnika prijazno ter napredno bivalno in delovno okolje.

Dom24h je sodoben bivalno-poslovni objekt prihodnosti

Dom24h pod isto streho združuje več modusov: bivanje v enodružinski hiši, opravljanje dela od doma in aktivno preživljanje prostega časa. Stanovanjski objekt je celovito energetsko in informacijsko voden in oskrbovan, na več nivojih povezljiv z okolico, predstavlja osnovno celico elektro-mobilnosti, sledi ciljem neto nič-energijske stavbe, vgrajene naprave in aparati so povezani v oblak (Internet of Things) in digitalni dvojček. S temi karakteristikami se je stanovanjski objekt sposoben kot del širšega lokalnega okolja integrirati v energetske verige (smart energy contracting).

Predstavlja vizionarsko rešitev bivanja v prihodnosti, predvsem v luči podnebnih sprememb, trendov digitalizacije tako v poslovnem svetu kot zasebnem življenju in nenazadnje tudi v luči epidemioloških izkušenj.

Partnerstvo na ogledu objekta

Umirjanje epidemioloških razmer je partnerjem konzorcija Dom24h omogočilo, da so redni, zdaj že 21. sestanek Projektnega sveta Dom24h izvedli v stari maniri, to je v živo. Projektni svet je pomembno posvetovalno telo konzorcija, vanj so vključeni predstavniki vseh 12 partnerjev. Pod vodstvom koordinatorja projekta TECES mesečno spremlja izvajanje načrtovanih aktivnosti, sledi ciljem projekta in doseganju zastavljenim rezultatov. Sprejema vse vsebinske odločitve na nivoju projekta kot celote kot tudi na nivoju posameznih partnerjev.

Ponosni smo, da lahko po 28 mesecih izvajanja projekta kot koordinator zatrdimo, da v celoti izpolnjujemo načrtovane korake in sledimo zastavljenemu planu. Vodenje projektov seveda zahteva manjše korekcije kot tudi obvladovanje kakšnih večjih tektonskih premikov. A vse to koordinator predvideva v aktivnostih upravljanja s tveganji, predvidenih v sami logiki izvajanja tako velikega in kompleksno zastavljenega projekta.

TECES Dom24h Collage 2021Slika: Partnerstvo na lokaciji Dom24h, Limbuš, Maribor


Tako bo v tem letu zaključena večina gradbenih, montažnih in integrativnih del, v naslednjem letu pa se zaključujejo tudi aktivnosti, ki bodo poskrbele, da bo Dom24h zares tudi pametni dom: napreden, povezljiv in uporabniku prijazen. Če potegnemo črto pod dosedanjo vodenje projekta, lahko rečemo, da je projekt Dom24h je uspešno in zgledno voden in koordiniran s strani koordinatorja TECES v sodelovanju z vodilnim partnerjem Marles hiše Maribor, d.o.o.

Potrditev smo dobili kar na lokaciji gradnje stavbenega objekta Dom24h. Po uspešno izvedenem sestanku Projektnega sveta smo si tako s partnerji prvič skupaj ogledali lokacijo gradbišča Dom24h. Pod strokovnim vodstvom predstavnikov Marles hiše Maribor, d.o.o., smo se seznanili s trenutnim stanjem gradnje.

Stavba sama in njena oprema sta zelo impresivni in zares zaživita šele v živo. Objekt predstavljen v projektni dokumentaciji je nekaj povsem drugega, kot pa obiskati, videti in otipati že integrirane rešitve.

Povabilo na kavico

Veselimo se že ogleda naslednje faze in opremljanja, ko si bomo lahko po sestanku v poslovnem delu stavbe, v stanovanjskem delu na kuhališču z vgrajeno napo, skuhali kavico in jo s partnerji popili na urejeni zunanji terasi.

 

Izvedba Mednarodne konference SZE 2021: Oskrba ter raba energije v pametni stavbi in domu med 28. in 29. junijem 2021 je uspela!

Tokrat se je Slovenskemu združenju za energetiko (SZE) pri organizaciji pridružil TECES in partnerstvo SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Konference v Grand hotelu Bernardin, Portorož, se je v živo udeležilo preko 90 udeležencev, določeni pa so novostim sledili preko spleta. 

Glavna tema, Oskrba ter raba energije v pametni stavbi in domu, je izpostavila aktualne energetske teme v razvoju pametnih stavb in doma v urbanem okolju, povezne z procesom digitalizacije ter prikazom vloge človeka v takšnem sodobnem okolju. Domači in tuji strokovnjaki so predstavili kar 42 strokovnih prispevkov, ki so izpostavili trende in novosti iz področja.

Ustvarilo se je izvrstno poslovno-konferenčno okolje za izmenjavo mnenj, predstavitev primerov uspešnih praks ter mreženja za vzpostavitev poslovnih priložnosti.

TECES se je pridružil k organizaciji konference kot strateški partner, saj je naše 20 letno poslanstvo prav povezovanje deležnikov in ustvarjanje sinergij na področju zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev.

Ovir za trajnostno gradnjo, je veliko, se strinjajo udeleženci okrogle mize kTG LIFE, ki sta jo v okviru Sejma Dom pripravila projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in SRIP PSiDL (Pametne stavbe in dom z lesno verigo). A verjamejo, da se s sodelovanjem lahko naredi pomembne korake k večji trajnosti v gradbeništvu.

Svoje delo, izkušnje in rezultate je v okviru okrogle mize predstavilo več deležnikov z različnih področij. Janja Ribič (MOPE) je predstavila analizo učinkov zelenega javnega naročanja na področju gradenj, Jasmina Karba (MOPE) pa portfelj ukrepov za krožno razogljičenje kot vzvod za uveljavitev trajnostne gradnje. Leni Pernar (MNVP) je spregovorila o trajnostni gradnji in pilotnih projektih, Sanja Burnazović (SSRS) o tem, kako trajnostni so dejanski projekti, dr. Tjaša Zupančič Hartner (GIC Gradnje) je predstavila pilotno uporabo metrike trajnostne gradnje pri graditvi, Dejan Prebil (IZS) se je osredotočil na vlogo projektantov pri uveljavljanju trajnostne gradnje, Slavko Gabrovšek pa na vlogo projektantov pri uveljavljanju trajnostne gradnje.

Na okrogli mizi so opozorili tudi na finančne, zunanje in zakonodajne ovire trajnostne gradnje. Med finančnimi udeleženci prepoznavajo javna naročila s kriterijem najnižje cene, pomanjkanje financ investitorjem, merilo cene, šibko kupno moč, strošek materialov, nezaupanje v nove materiale, trg in manjko spodbud. Zunanje ovire so pomanjkanje znanja na tem področju ter nizka osveščenost med strokovnjaki, izvajalci in investitroji, nepoznavanje in nerazumevanja pomena kvalitetnega bivalnega okolja ter pomanjkanje strokovnega znanja gradbenih izvajalcev. Na področju zakonodaje pa kot glavne ovire navajajo odsotnost jasnih in zavezujočih trajnostnih meril, prilagojen zakon novim smernicam, razkorak med merili Eko sklada in mednarodnimi merili, neustrezno finančno spodbudo za investitorje, premalo operativnih pravil ter da se vrednotenje po razširjenih tujih sistemih smatra kot dodaten strošek v procesu načrtovanja in gradnje.

Udeleženci so se strinjali, da je potrebno stremeti k trajnostni gradnji.

Ključen del okrogle mize je bila razprava, kjer so številni sodelujoči poudarili, da se v Sloveniji razvija metodologija za vrednotenje trajnostnih stavb, a da je do kriterijev za takšne stavbe še daleč. Težava je že pri zbiranju podatkov, poleg tega pa je med deležniki še vedno preveč različnih definicij trajnosti in pogledov na njo. Eden od vidnejših poudarkov je bil, da si realni sektor ne more privoščiti čakanja na podatke, temveč mora k trajnosti skušati stremeti že preden so ti povsem zbrani, analizirani in predstavljeni.

Eden od bolj razširjenih predsodkov trajnostne gradnje je, da so takšne stavbe dražje. A ni nujno, da so trajnostni objekti tudi dražji. Predvsem pa je pomembno, da se investitorji zavedajo, da pri beleženju stroškov ne gre beležiti le stroškov izgradnje, temveč je potrebno upoštevati tudi stroške vzdrževanja in stroški obratovanja stavbe v njenem celotnem življenjskem ciklu. To je pa nemalokrat tesno povezano prav z elementi in načeli trajnosti, zato je potrebno gradnjo načrtovati dolgoročno.

Pri gradnji so ključni tudi uporabljeni materiali. Življenjska doba in okoljske lastnosti izdelkov za gradnjo stavb so pomembni, a zaupanje v LCA metodologijo je bilo med udeleženci razprave v okviru okrogle mize različno. So se pa večinoma strinjali, da postaja okoljsko vrednotenje stavb tudi v Sloveniji bolj domače. Hkrati pa sodelujoči prepoznavajo očitne pomanjkljivosti za njegovo izvedbo, kot so pomanjkanje ustreznih podatkov, orodij, izobraževanj in strokovnjakov.

Eden od sklepov udeležencev okrogle mize pa je pomen sodelovanja na področju trajnostne gradnje. Kot pravijo, vsak deležnik pozna svoje ožje področje, zato lahko le sodelovanje vseh – arhitektov, projektantov, nadzornikov in gradbeniko – pripomore k bolj trajnostno naravnanim načinom dela in k trajnostnim stavbam.

Pod sloganom Povezani v prihodnost bo TECES v Dominikanskem samostanu na Ptuju, 28. septembra 2021, pripravil v prihodnost usmerjen letni dogodek SYeNERGY 2021. Srečanje bo posebnega značaja, ker obeležujemo izredno pomemben jubilej, 20 letnico ustvarjanja sinergij. Dogodek bo prepletal vsebine, povezane s tehnološkimi in družbenimi trendi, izzivi digitalne preobrazbe, kadrovanja in doseganja globalnih okoljskih ter energetskih zavez, s katerimi se vsakodnevnem poslovanju soočajo naši člani.

Povezani v prihodnost - SYeNERGY 2021

28. septembra bo TECES v Dominikanskem samostanu na Ptuju ponovno pripravil v prihodnost usmerjen letni dogodek SYeNERGY 2021.

V obdobju, ko smo priča prilagajanju gospodarstva in družbe novonastalim razmeram je učinkovito strateško povezovanje in ustvarjanje sinergij med podjetji, izobraževalnimi ustanovami, državo in drugimi deležniki še toliko bolj pomembno.

Pod sloganom Povezani v prihodnost se bodo prepletale vsebine, povezane s tehnološkimi in družbenimi trendi, izzivi digitalne preobrazbe, kadrovanja in doseganja globalnih okoljskih ter energetskih zavez, s katerimi se vsakodnevnem poslovanju soočajo naši člani. Pogledali jih bomo v luči (po)epidemičnega okrevanja gospodarstva in izkoriščanja potencialov medsebojnega razvojnega povezovanja. Na dogodku se nam bodo pridružili številni zanimivi govorci, predstavniki organizacij, akterjev na globalnem trgu.

Obeležujemo 20 letnico ustvarjanja sinergij

Srečanje pa bo posebno tudi, ker obeležujemo izredno pomemben jubilej. Skupaj z našimi ustanovitelji, mednarodno prodornimi in razvojno uspešnimi podjetji in raziskovalnimi ustanovami TECES praznuje 20. letnico uspešnega delovanja. V luči spomina na preteklost in usmerjenosti na prihodnost pa bo eden od pomembnejših trenutkov dogodka SYeNERGY 2021 tudi svečan podpis pogodbe o ustanovitvi TECES ob pristopu novih ustanoviteljev.

V TECES smo prepričani, da lahko izzive, s katerimi se bomo soočali v prihodnje, učinkovito naslavljamo predvsem s strateškim povezovanjem in ustvarjanjem sinergij med različnimi partnerji, s čimer prispevamo tudi k boljšemu poslovanju in boljši mednarodni prepoznavnosti, kar je naše poslanstvo.

Dogodek SYeNERGY 2021 bo nedvomno izjemna priložnost za mreženje in vzpostavljanje novih poslovnih povezav.

Uradna stran dogodka SYeNERGY 2021

Več informacij o programu in govorcih najdete na uradni spletni strani dogodka syenergy.teces.si

Dodatne informacije

Dodatne informacije na: ✉ Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. +386 2 333 13 50

Znana sta zmagovalca prvega virtualnega SYeNERGY HEKATONA, dveh izzivov, ki sta ju postavili podjetji DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.). 

Navdušeni smo nad odzivom, ki sta ga bila deležna postavljena izziva dveh podjetij, DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.) v okviru partnerske storitve TECES in MojeDelo.com. Prva virtualna SYeNERGY HEKATONA sta nagovarjala strokovnjake za reševanje tehničnih izzivov, IT strokovnjake, elektrotehnike, mehatronike, strojnike. Izvedba obeh je bila zelo uspešna, saj sta oba izziva prejela več rešitev, prav tako se je odzval zelo kvaliteten kader. 

Tematika obeh izzivov je bila usmerjena v rešitve za zelene in energetsko učinkovite produkte, ki so tudi rdeča nit 20 letnega delovanja TECES. Prvi tehnični izziv: "Meritev porabe energije in vode v pralnem stroju ter uporabniku prijazen način predstavitve podatkov" in drugi IT izziv: "BLE2CAN vmesnik za pogon e-kolesa". 

Čestitamo obema zmagovalcema za odlični rešitvi.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem obeh hekatonov za njihov čas in trud. Zahvala tudi našemu ustanovitelju DOMEL d.o.o. in članu HISENSE EUROPE GROUP za izkazano zaupanje in sodelovanje v novi partnerski storitvi TECES in MojeDelo.com.

Javna predaja nagrad zmagovalcema bo na dogodku TECES SYeNERGY 2021, ki bo 28. septembra 2021, na Ptuju.

O izzivih SYeNERGY HEKATONA

Izziva sta podali dve mednarodno prepoznavni podjetji, DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.). Obe podjetji sta izredno razvojno usmerjeni in naklonjeni sodelovanju. Hkrati sta tudi vidnejša člana partnerstev pod vsebinskim okriljem TECES.

Podjetje DOMEL d.o.o. je postavilo specifičen izziv z nalogo iz področja programiranja sistema za povezljivost e-kolesa s pametnimi napravami. Naloga je  bila zastavljena za reševanje problema pri električnih kolesih.

Podjetje HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.), d.o.o. je izzvalo z nalogo, kjer so udeleženci lahko sodelovali pri razvoju pametnih aparatov ter dvigu ekološke ozaveščenosti. Ozaveščanje uporabnikov gospodinjskih aparatov o omejenosti virov postaja vse pomembnejše. Zato je tudi želja, da bi pralni stroj, ki postaja dnevni porabnik energije in vode, končnim uporabnikom omogočal tudi vedno več informacij o porabi njihovih pralnih naprav.

Več o izbiri zmagovalnih rešitev si lahko preberete tukaj.

Javna predaja nagrad bo na dogodku TECES SYeNERGY 2021

TECES ob praznovanju 20 letnice obstoja in ustvarjanja sinergij organizira dogodek TECES SYeNERGY 2021, kamor bosta vabljena tudi zmagovalca SYeNERGY hekatonov, da še javno prevzameta nagrado. Dogodek je ekskluzivne narave in bo omogočil druženje s predstavniki najodličnejših podjetij, ki so člani partnerstev pod vsebinskim okriljem TECES TECES.

Dogodek SYeNERGY 2021 bo organiziran 28. septembra 2021, na Ptuju.

Več o prireditvi tukaj.

Partnerska storitev SYeNERGY HEKATON

SYeNERGY HEKATON je partnerska storitev TECES in portala MojeDelo.com. Razvili smo jo v podporo članom in drugim podjetjem pri iskanju rešitev za kadrovske in strokovne izzive.

SYeNERGY HEKATON se izvaja kot spletni dogodek, na katerem strokovno podkovani udeleženci rešujejo podan izziv, ki ga podjetje pripravi prav za to priložnost. Na ta način podjetje pridobi:

 • inovativne in kreativne rešitve na zastavljen izziv,
 • življenjepise (CV) udeležencev, reševalcev izziva,
 • vpogled v način razmišljanja in dela reševalcev kot potencialnih novo-zaposlenih,
 • krepitev svoje blagovne znamke in slovesa sodobnega zaposlovalca.

Če vas zanima kaj več o SYeNERGY HEKATON-u in posebni ponudbi si preberite tukaj ali pa pokličite na spodnji kontakt. Z veseljem vam bomo pomagali poiskati najbolj optimalno rešitev za vaše izzive.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na: ✉ Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:.  Irena IVANUŠ .:. +386 2 333 13 54 .:. +386 40 900 728

V SRIP PSiDL menimo, da sta povezovanje in izmenjava izkušenj ključna za razvoj, napredek in uspeh.

Zato SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) ter Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) vabimo na regijski dogodek Slovensko grajeno okolje v okviru S5. Delavnica bo potekala na temo priložnosti za pospeševanje razvoja in inovacij v slovenski gradbeni in pohištveni industriji v okviru S5.

Dogodek bo v torek, 11. junija 2024, od 9. do 13. ure v dvorani OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica).

Prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka prijavite na spletni povezavi najkasneje do ponedeljka, 10. 6. 2024, do 12. ure.

Aktivnost je del akcijskega načrta SRIP PSiDL. Kotizacije ni.

PROGRAM:

8.30–9.00   Registracija in kava

 
 9.00–9.05  Pozdrav direktorice z nagovorom članov  Sabina Jordan, direktorica SRIP PSiDL 

 9.05–9.45  Priložnosti v okviru S5 in državne finančne spodbude  Marko Hren, MKRR

 9.45–10.15   Predstavitev občine ter inovativnih občinskih rešitev  Blaž Milavec, župan občine Sodražica

 10.15–10.40   Predstavitev podjetja FRAGMAT   Franc Žgajnar, prokurist

 10.40–11.20   Predstavitev novih priložnosti sodelovanja
• Razvojni trendi do 2026 

• EU projekt STAR-Track 

 
Friderik Knez, ZAG

Sabina Jordan, ZAG

 11.20–12.20   Predstavitev dobrih praks sodelovanja
• EU projekt MeZEROE 

• Projekt MODEL + 

• Projekt v nastajanju E+ZERO 

• Projekt večstanovanjske lesene stavbe GLINCE 
 
Urška Blumauer, ZAG, in Mojca Maver, RIKO Hiše

Goran Potočnik Černe, TECES, in David Močnik, REM

Aleksander Majerič, TECES

Igor Milavec, GZS ZLPI, in Jasna Hrovatin, Fakulteta
za dizajn
 12.20–13.00   Razprava in mreženje ob prigrizku

 

 

SRIP PSiDL je s pozitivno ocenjeno vlogo na javnem razpisu za izbor operacij "Podpora  strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023-2026" Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) uspel pridobiti sredstva za sofinanciranje 4. obdobja delovanja.

Za novo obdobje je SRIP PSiDL skladno z razpisno dokumentacijo oblikovan kot konzorcij z vodilnim partnerjem Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG) in s partnerjema GZS, Združenje lesne in pohištvene industrije, ter TECES, grozd zelenih tehnologij Maribor.

Konzorcij namerava na vseh področjih okrepiti izvajanje aktivnosti za svoje člane in ključno prispevati k Slovenski strategiji trajnostne pametne specializacije (S5). Vzpostaviti želi trajno partnerstvo, ki bo omogočalo celovite rešitve za izgradnjo pametnega, trajnostno naravnanega, zdravega, okolju in uporabniku prijaznega, povezljivega in energijsko samozadostnega bivalnega in delovnega okolja prihodnosti. Nova finančna podpora MVZI bo omogočila nadaljevanje razvoja inovacijskega ekosistema – krepitev raziskovalnega, razvojnega in inovacijskega sodelovanja članov SRIP Pametne stavbe.  

Pomembnejše aktivnosti SRIP PSiDL:

 • Prenova Akcijskega načrta SRIP PSiDL za obdobje do leta 2030.
 • Sodelovanje v nacionalni platformi vseh SRIP-ov, povezovanje s komplementarnimi SRIP-i in z drugimi slovenskimi iniciativami.
 • Delo na lastnih kompetencah in kapacitetah – širjenje in utrjevanje RR potenciala ter razvojnih sposobnosti za skupne prebojne projekte in samostojne R&I prijave.
 • Vzpostavitev okolja za izvedbo demonstracij inovativnih tehnoloških in netehnoloških rešitev kot npr. lesena visokogradnja Glince, platforma D.R.E.V.O., poslovni model pohištveni »show room«.
 • Naslavljanje ključnih tem: digitalizacija (BIM, digitalni dvojčki), avtomatizacija, okoljske teme (LCA, ogljični odtis, naravni viri), vpliv na človeka, trajnostno gradnja (metrika in metode trajnostne gradnje).
 • Naslavljanje ključnih problematik: kadri, izobraževanje, internacionalizacija, krožno gradbeništvo, pravični prehod.
 • Spodbujanje delovanja obeh kohezijskih regijah, tako s strani inštitucij znanja kot tudi industrije, nevladnih organizacij, občin in drugih subjektov.
 • Organizacija dogodkov v podporo izmenjavi znanja, izobraževanju, mreženju, povezovanju in mednarodnemu sodelovanju.

Vabimo, da nam sledite in ostanete seznanjeni z vsemi novostmi. Z letom 2024 se za vse člane odpirajo številne priložnosti sodelovanja in povezovanja na nacionalnem nivoju, kot tudi vključevanja v mednarodna okolja in s tem ustvarjanja mednarodnih priložnosti ter prepoznavnosti članov in partnerstva SRIP Pametne stavbe.

Več informacij bo podanih na Skupščini SRIP PSiDL, lahko pa se obrnete tudi na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je najavil, da bo predvidoma danes 16. aprila 2021, objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. Podjetja lahko pridobite do 1.800 EUR na vsakega zaposlenega starejšega od 50 let, ki  ga vključite v usposabljanja, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Vključeni starejši zaposleni morajo izpolnjevati starostni pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.

Razpis prinaša nekaj novosti napram prejšnjima dvema razpisoma (povabiloma), med najpomembnejšimi so, da:
1) čas oddaje vloge ne bo več ključni dejavnik merila za izbor prejemnikov sredstev,
2) omogočen bo poenostavljen način oddaje vloge preko e-vloge.

Opozarjamo na zelo kratek rok prijave. Vlogo bo možno oddati na poenostavljen način od 19. do 23. 4. 2021.


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.